صفحه ۱۳۷

ملاحظه می‎فرمائید امام (ع) در این روایت اصل هم پیمانی بر یک قیمت واحد را تخطئه نفرمودند، بلکه سود یک دینار به یک دینار [آن هم بر مسلمانان ] را مورد تخطئه قرار دادند، و این نکته ای است شایان توجه.

ناوبری کتاب