صفحه ۱۳

و یاری رساندن به ستمدیدگان می‎پذیرد، آن یک مردم را در خدمت مقام و موقعیت خویش و برای پیشبرد اهداف شیطانی خود می‎خواهد و...

ملاحظه می‎فرمائید که پایبندی و یا پشت پازدن عملی زمامدارن و گردانندگان حکومت به قوانین و آرمانها و شعارها و ارزشهای اعلام شده در چگونگی حکومتها تا چه اندازه مؤثر و تعیین کننده است. به ویژه اینکه در طول تاریخ همواره از بهترین شعارها و آرمانها و از مقدسترین کلمات بیشترین سوءاستفاده ها شده است. روشن است که اگر بهترین قوانین و برنامه برای اجرا به دست افراد نالایق و فاسد سپرده شود نتیجه نخواهد بخشید؛ و برعکس اگر در مقطعی از تاریخ فردی آگاه و متعهد یا جمعی پاک و خدمتگزار حکومتی را تشکیل داده اند و یا در درون حکومت مسئولیتی به آنان واگذار شده است، بیشترین خدمت را به جامعه کرده و درخشانترین صفحات تاریخ را با فداکاریهای خود رقم زده اند، و دلهای مردم قدرشناس همواره در گرو محبت آنهاست.

بر اساس این ضرورت و در پی پاسخگویی به این نیاز بوده است که استاد بزرگوار در مجموعه مباحث حکومتی اسلام بخش مستقلی را به این موضوع اختصاص داده و با گردآوری آیات و روایات بسیار جالب و هشدار دهنده سیره و رفتار حاکم اسلام و سایر کارگزاران حکومت اسلامی و چگونگی معاشرت آنان با سایر مردم و مسائلی نظیر نوع زندگی و خوراک و پوشاک آنها را یادآور شده اند، چنانچه هم ایشان در فصل یازدهم از بخش ششم کتاب نیز "وظایف رهبر و سایر کارگزاران حکومت اسلامی در برابر بیت المال" و در فصل دوازدهم "وجوب رسیدگی به امور بینوایان و از کارافتادگان" و در فصل پانزدهم "حقوق متقابل امام و امت" را به تفصیل مورد پژوهش قرار داده اند، که در جایگاه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون آن بی تردید این مجموعه - مبانی فقهی حکومت اسلامی، که اکنون پنجمین مجلد ترجمه فارسی آن در اختیار شماست - ناقص می‎نمود.

ناوبری کتاب