صفحه ۱۲۸

4- هم ایشان با سند خود از ابی حمزه ثمالی از علی بن حسین امام سجاد(ع) آورده است که فرمودند:

"خداوند - عزوجل - فرشته ای را بر نرخ کالاها موکل فرموده که به فرمان او تدبیر امر می‎کند."ان الله - عزوجل - و کل بالسعر ملکا یدبره بامره. (وسائل ‏318/12، ابواب آداب تجارت، باب 30، حدیث 3) فرشتگان وسایط فیض هستند و همان گونه که قوای کلیه، قوای جزئیه، قوای عالیه و قوای نازله داریم، فرشتگان نیز دارای درجات و مراتب و قدرت تصرف مختلف هستند؛ طبق برخی روایات یک قطره باران هم که به زمین می‎آید فرشته ای او را همراهی می‎کند، اراده خداوند در جهان توسط فرشتگان اعمال می‎گردد. اینکه در قرآن کریم می‎بینیم که در برخی موارد افعال خداوند به صورت متکلم مع الغیر آمده بیانگر این است که خداوند می‎فرماید: ما این کار را خود با نیروها و جنود خودمان انجام داده ایم؛ این گونه نیست که در همه موارد متکلم مع الغیر برای تجلیل باشد. (الف - م، جلسه 184 درس)

این روایت را ایشان در توحید نیز به سند صحیح آورده است.

5- باز هم ایشان از ابوحمزه ثمالی نقل می‎کند که گفت: نزد علی بن حسین (ع) سخن از گرانی نرخها به میان آمد، آن حضرت فرمودند:

"گرانی آن بر عهده من نیست، اگر گران شود بر عهده خداوند است و اگر ارزان شد نیز به عهده خداوند است."و ما علی من غلائه، ان غلا فهو علیه، و ان رخص فهو علیه. (وسائل ‏318/12، ابواب آداب تجارت، باب 30، حدیث 4)

این روایت نیز در کتاب توحید آمده است:

6- کلینی به سند خود از "محمد بن اسلم" از دیگری - که نام او را ذکر کرده - از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمودند:

ناوبری کتاب