صفحه ۱۲۳

"و بر کالای وی نرخ معین نمی شود، و برخی گفته اند نرخ معین می‎شود، ولی اظهر نظر اول است."شرایع 21/2

6- در مختصر آمده است:

"و آیا بر محتکر نرخ تعیین می‎شود؟ نظریه صحیح تر این است که خیر."مختصرالنافع 120/

7- در قواعد آمده است:

"بنابر نظر بعضی بر فروش مجبور می‎شود، ولی بر قیمت گذاری نه."قواعد 122/1

8- ولی شیخ مفید درمقنعه می‎فرماید:

"برای وی [حاکم ] جایز است به آن گونه که مصلحت می‎بیند بر کالاها نرخ گذاری کند، ولی به گونه ای نباشد که باعث خسارت صاحبان آنها شود."مقنعة 96/

9- در وسیله ابن حمزه آمده است:

"محتکر برفروش متاع مجبور می‎شود نه بر فروش به نرخ معین، مگر آنکه سختگیر باشد؛ و اگر فردی از بازاریان در کم و زیادی نرخ کالا تخلف کند مورد اعتراض قرار نمی گیرد."جوامع الفقهیة 745/

10- در دروس آمده است:

"قیمت تعیین نمی شود مگر به هنگام سختگیری بر مردم."دروس 332/ کتاب مکاسب.

شاید مراد ایشان از سختگیری همان اجحاف است که در کلام دیگران نیز آمده است.

ناوبری کتاب