صفحه ۱۱۸

12- وادار نمودن محتکر بر فروش کالای احتکار شده

1- شیخ مفید در مقنعه می‎فرماید:

"سلطان می‎تواند محتکر را وادار کند که غله احتکار شده اش را بیرون کشیده و در بازارهای مسلمانان به فروش برساند، در صورتی که مردم به آن نیاز مبرم دارند."مقنعة 96/

2- شیخ الطایفه در نهایه می‎فرماید:

"هنگامی که مردم از لحاظ طعام در تنگنا واقع شدند و طعامی جز نزد محتکر وجود ندارد، سلطان موظف است که وی را بر فروش وادار نماید."نهایة 374/

3- در مبسوط آمده است:

"پس اگر احتکار کند و شرایط به گونه ای است که توصیف نمودیم، سلطان او را بر فروش مجبور می‎کند بدون اینکه قیمت برای او معین کند."مبسوط 195/2

4- در کافی ابوالصلاح آمده است:

"و اگر احتکار کرد، به وی اخطار می‎شود که کالا را بیرون آورده و به بازار عرضه کند، و اگر امتناع کرد بر این کار مجبور می‎شود."کافی 360/

5- در وسیله ابن حمزه آمده است:

ناوبری کتاب