صفحه ۱۱۵

در شرایع آمده است:

"به شرط آنکه طعام را برای افزایش قیمت نگهداری کند."شرایع 21/2

در جواهر در شرح عبارت شرایع آمده است:

"از جهت نص و فتوا هیچ اشکالی و هیچ خلافی نیست در اینکه احتکار مکروه یا حرام است به شرط آنکه برای افزایش قیمت آن را نگهداری کند، پس اگر برای نیازی مانند بذر یا نظیر آن نگهداری کند اشکالی ندارد، بلکه ظاهرا این گونه نگهداری احتکار نیست چنانچه نص [روایات ] و فتوا [فتوای فقها] بر آن دلالت دارد."جواهر ‏483/12

در مختصرالنافع آمده است:

"کراهت متحقق می‎شود اگر آن را برای افزایش قیمت نگهداری نماید و بذل کننده [یا فروشنده - خ - ل ] دیگری وجود نداشته باشد."مختصرالنافع 120/

در قواعد آمده است:

"تحقق احتکار به دو شرط است: نگهداری برای افزایش قیمت و عرضه نشدن این نوع کالا از سوی فردی دیگر."قواعد 122/1

و سخنان دیگری از این قبیل که دلالت می‎کند بر اینکه مورد بحث صورتی است که اراده افزایش قیمت و گرانی شده باشد.

در روایت ابی مریم نیز آمده بود:

"و با احتکار، گرانی [جنس بر] مسلمانان را در نظر داشته باشد."یرید به غلاء المسلمین. (وسائل ‏314/12، ابواب آداب تجارت، باب 27، حدیث 6)

ناوبری کتاب