صفحه ۱۱۲

"مالک و اوزاعی گفته اند: احتکار ثابت می‎شود به شرط آنکه متاع را خریداری کرده باشد، پس اگر چیزی را به غیر خریداری جمع کند یا غله ملکش باشد و ذخیره سازد محتکر نیست."منتهی 1007/2

ظاهر فرمایش ایشان این است که ایشان [علامه ] نیز این نظر را پذیرفته است. در مفتاح الکرامة در شرایط احتکار آمده است:

"علامه در نهایة الاحکام این قید را اضافه نموده که باید آن کالا را خریداری نموده باشد؛ پس اگر وارد کرده باشد یا غله خود را ذخیره نموده باشد، نگهداری آن مانعی ندارد، و همین نظریه از ظاهر کتاب منتهی حکایت شده و جامع المقاصد نیز به همین رأی متمایل و بلکه قائل است."مفتاح الکرامة ‏108/4، کتاب متاجر.

پیش از این به نقل از شرح کبیر ابن قدامه آوردیم که در شروط احتکار گفته:

"یکی: اینکه خریداری کرده باشد؛ پس اگر چیزی را وارد کرده یا از غله خود به دست آورده و آن را ذخیره نموده محتکر نیست؛ این نظریه از حسن و مالک نیز نقل شده است."مغنی 46/4

در بدایع الصنایع در تفسیر احتکار آمده:

"احتکار این است که طعامی را در شهر خریداری و از فروش آن خودداری شود و این به زیان مردم باشد؛ و نیز اگر آن را از حوالی شهر خریداری نموده و به منظور نگاه داشتن به شهر حمل نموده باشد."بدایع الصنایع ‏129/5.

در موسوعة الفقه الاسلامی از شافعیه نقل می‎کند:

"احتکار خریداری نمودن قوت مردم هنگام برداشت محصولات است تا آن

ناوبری کتاب