صفحه ۱۰۸

پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز همانند احکام خداوند متعال برای همه مسلمانان و تا روز قیامت است،

در پاسخ می‎گوئیم: بلی، ولی در صورتی که قرینه بر اختصاص نداشته باشیم، نظیر نهی آن حضرت (ص) از احتکار و نیز نظیر حکم "لا ضرر و لا ضرار" که برای همه زمانهاست، اما انحصار احتکار در اشیاء بخصوص - با دقت در ملاک حکم - مشخص می‎شود که به زمان آن حضرت (ص) اختصاص داشته است.

9- دیدگاه برخی از فقها در تعمیم احتکار

صاحب جواهر پس از فتوا دادن به کراهت احتکار، و به حرمت آن به قصد زیان رساندن به دیگران و در صورت پدید آمدن گرانی و زیان مردم به عمل وی یا با تبانی دیگران می‎فرماید:

"بلکه احتکار حرام است نسبت به نگهداری هر چیزی که مردم به آن محتاجند و نیاز ضروری به آن دارند و راه و چاره ای غیر از به دست آوردن آن ندارند، چه خوردنی باشد چه نوشیدنی چه پوشیدنی و چه غیر از آن، بدون آنکه مقید به زمان خاص و یا اجناس ویژه ای باشد؛ و در صورت حصول اضطرار، حرمت نگهداری آنها محدود به هیچ حد و مقید به هیچ نوع انتقال و داد و ستدی نیست، بلکه ظاهرا در چنین شرایطی اگر قیمت از حد متعارف بالا رود لازم است آن کالا به قیمتی که مقدور مردم باشد قیمت گذاری شود و در اختیار آنان قرار گیرد، بلکه بعید نیست که [احتکار به ] قصد زیان رسانی یا پدید آوردن گرانی هم حرام باشد اگر چه مردم به آن کالا محتاج نباشند و در بازار به وفور یافت شود. و حتی ممکن است گفته شود که قصد اضرار هم لازم نیست، همین که در نگهداری قصد پدید آوردن گرانی در جامعه را داشته باشد برای حرمت عمل وی کافی است. البته ممکن است قول به حرمت احتکار را بر برخی از این موارد فرود آوریم."جواهر ‏481/22

ناوبری کتاب