صفحه ۹۹

بحث هشتم: تقسیم زندان به انواع مختلف به حسب موجبات آن

[زندان با توجه به عوامل و انگیزه های گوناگونی که موجب جای گرفتن افراد زندانی در آن می‎گردد، به چند قسم تقسیم شده است که ] ما چکیده مطالب مربوط به این تقسیم بندی را به نقل از کتاب احکام السجون در اینجا درج می‎کنیم:

"با تتبع و پژوهش در متون روائی و آثار و آراء فقها برای دخول افراد به زندان، چهار موجب و عامل می‎توان ذکر کرد:

اول - زندان احتیاطی:

بازداشت موقت یا زندان احتیاطی عبارت از این است که فرد متهم پیش از اثبات جرم او به عنوان موقت در زندان بماند و تحت نظر قرار بگیرد. و این در حالی است که احتمال هست که جرمی برای او ثابت نشود، و او از اتهام تبرئه شود.

زندان نسبت به چنین فردی جنبه کیفری ندارد،این سخن وائلی با حرفهای قبلی او که ما در بحث پنجم از مباحث زندان نقل کردیم تناقض دارد؛ او در آنجا کوشش می‎کرد ثابت کند که زندان در اسلام فقط به عنوان "تعزیر" وجود دارد، اما زندان به عنوان حد و یا زندان به عنوان عملی غیر کیفری وجود ندارد، در حالی که در اینجا می‎گوید: "زندان نسبت به چنین فردی جنبه کیفری ندارد." بنابراین در اینجا برخلاف سخن قبلی خود، غیر از زندان تعزیری، نوع دیگری از زندان را نیز پذیرفته است، و آن زندانی است که اساسا جنبه کیفر نداشته باشد، اعم از حد و تعزیر. (از افاضات معظم له در جلسه 243 درس فقه) بلکه صرفا از باب احتیاط و برای

ناوبری کتاب