صفحه ۹۷

بحث هفتم: انواع زندان به حسب دسته های زندانیان

بدون تردید از دیدگاه شرعی واجب است که در اداره زندانها و برنامه های آنها، اهداف اصلاحگرانه اسلامی و معیارها و موازین شرعی رعایت شود. از این رو پر واضح است که مخلوط شدن زن و مرد در یک جایگاه خلوتی مانند زندان، صددرصد موجب تباهی آنان خواهد شد، همان گونه که مخلوط شدن نوجوانان و جوانان ساده دل و بی تجربه با بزرگسالان کارکشته و مهارت یافته در انواع فساد و شیوه های هرزگی و فساد و دزدی، در یک مکان خلوت و فارغی که در آنجا آنان هیچ گونه مشغله و کاری جز گفتگو و بگوبخند ندارند، باعث می‎شود که نوباوگان و نوجوانان از نظر خلق و خوی و رفتار و کردار به فساد آلوده شوند، و این مسأله ای است که به طور یقین شرع مقدس به آن راضی نیست.

از این رو بایسته است که برای هر دسته و صنفی از زندانیان جایگاه جداگانه و مخصوصی اختصاص یابد، تا به تباهکاری نیفتند. بر پایه همین واقعیت است که محل زندگی زندانیان جوان و بی تجربه و ساده، از محل زندگی آنانی که مستغرق در انحراف فکری و عقیدتی، فاسد و دلبسته به مرامهای باطل و مولد کینه و دشمنی هستند، در زندان از همدیگر جدا شود. برای اینکه در اثرپذیری افراد نوجوان معاشرت مداوم با افراد فاسد مؤثر می‎باشد. اگر این شیوه رعایت نشود، در

ناوبری کتاب