صفحه ۹۵

ابویوسف نیز در کتاب خراج خود [خطاب به هارون الرشید]درباره حکم و کیفر کسانی که جاسوسی کنند چنین گفته است:

"ای امیرالمؤمنین ! از من درباره جاسوسها پرسیده ای، [جواب سؤالت از این قرار می‎باشد:] جاسوسها یا از کفاری هستند که در پناه اسلام و با مسلمین می‎باشند و در کشور اسلام زندگی می‎کنند (اهل ذمه)، و یا از کفاری هستند که در پناه اسلام و مسلمین و کشور اسلامی نمی باشند و کافر حربی هستند، و یا از افراد مسلمان هستند، اگر کسانی از کفار حربی و یا کفار ذمی که جزیه پرداز و خراجگزار مسلمین از یهود، نصاری و مجوس بودند و جاسوسی کردند،گردنشان را بزن. و اگر کسانی از خود مسلمانان اقدام به جاسوسی کردند، تن آنان را به سختی به درد بیاور (کتکشان بزن) و به کیفرشان برسان، آنگاه برای مدتی طولانی آنها را زندانی کن، تا از این کار توبه کنند."الخراج 189/

قبلا به نقل از کتاب "المدونة الکبری" از مالک نقل کردیم که او درباره کسی که با عصا و با چیز دیگری خروج کند ولی راهها را ترسناک و ناامن نکند، و از کسی مالی نگرفته باشد، و کسی را به قتل نرسانده باشد، گفته است:

"در مجازات چنین مجرمی اگر به آسانترین قسم کیفر اکتفا شود، من عیب و اشکالی نمی بینم. از او پرسیدند: در نزد مالک آسانترین کیفر کدام است ؟ پاسخ داد: اینکه او را تازیانه بزنند و تبعید کنند و در تبعیدگاهش نیز زندانی اش کنند."المدونة الکبری ج 429/4

از مالک مشابه این نیز درباره زناکار بکر نقل شده است.ر.ک .احکام السجون 109/

ناوبری کتاب