صفحه ۹۳

این حدیث را صاحب کتاب مستدرک الوسائل نیز نقل کرده است.مستدرک الوسائل ج ‏207/3، باب 24 از ابواب کیفیة الحکم، حدیث 5

10- "کسی که به شخص مجرم چیزی را بیاموزد که بر زیان مسلمان دیگر می‎باشد":

حدیث قبلی که از دعائم الاسلام نقل کردیم به این مسأله دلالت دارد.اگر به صحت این حدیث و اعتبارش معتقد باشیم، مسأله "وکالت" را به گونه ای که در حقوق نظامهای غربی مطرح می‎باشد و در کشورهای اسلامی نیز رایج است، در پرتو این حدیث می‎توان مورد نقد و تجدیدنظر قرار داده و برای وکیل که معمولا به مجرم موکل خود مطالبی را می‎آموزد و تلقین می‎کند، یک چارچوب اسلامی جدیدی تعیین و تدوین کرد که بحث تفصیلی آن مناسب مقام نیست.(مقرر) [که کسی که به مجرم راه و روشی را یاد می‎دهد و مطالبی را تلقین می‎کند که آن موجب ضایع شدن حق یک مسلمان می‎باشد، باید آن شخص تلقین کننده را بزنند و تا هنگام توبه اش زندانی کنند].

11- "کسی که مملوک خود را بکشد":

درباره زندانی شدن کسی که مملوک خود را می‎کشد دو حدیث را آورده ایم:

1- در روایت ابوالفتح جرجانی از حضرت ابوالحسن (ع) که از آن حضرت درباره کسی که مملوک و یا مملوکه خود را بکشد سئوال شد، پاسخ فرمود:

"اگر مملوک از آن خود او بوده، قاتل را تأدیب و سپس زندانی می‎کنند؛ اما اگر قاتل کسی باشد که در این کار معروف باشد و به این نام شناخته شده باشد که ممالیک را می‎کشد، باید کشته شود."فی روایة أبی الفتح الجرجانی، عن ابی الحسن (ع) فی رجل قتل مملوکه أو مملوکته ؟ قال: ان کان المملوک له أدب و حبس الاأن یکون معروفا بقتل الممالیک فیقتل به. (وسائل ج ‏69/19، باب 38 از ابواب قصاص نفس، حدیث 1)

2- در روایت مسمع بن عبدالملک از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:

"شخصی را که مملوک خود را آزار رسانده و کشته بود به نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند، آن حضرت با بند محکمی صد ضربه بر او زد و سپس یک سال زندانی ساخت. معادل قیمت آن مملوک را نیز از آن شخص گرفته و به نیت مملوک مقتول صدقه داد."فی خبر مسمع بن عبدالملک، عن ابی عبدالله (ع) أن أمیرالمؤمنین (ع) رفع الیه رجل عذب عبده حتی مات، فضربه مأة نکالا، و حبسه سنة . و أغرمه قیمة العبد فتصدق بها عنه. (وسائل ج ‏68/19، باب 37 از ابواب حد سرقت، حدیث 5)

ناوبری کتاب