صفحه ۹۱

در کتاب سنن بیهقی نیز از شخصی به نام مکحون گزارش شده که:

"عمر بن خطاب به نمایندگان خود در منطقه شام نوشت که شخص به دروغ شهادت دهنده را چهل ضربه تازیانه زده و سرش را نیز بتراشند و صورتش را نیز با رنگ سیاه رنگ آمیزی کنند و در شهر بگردانند، و سپس به مدت طولانی او را زندانی کنند."سنن بیهقی ج ‏142/10، کتاب آداب القاضی، باب مایفعل بشاهد الزور.

البته لازم به یادآوری است که بیهقی یاد شده این روایت را ضعیف شمرده است.

9- "امین بازار در صورتی که در شغل خود خیانت کند":

در کتاب دعائم الاسلام روایت کرده است که:

"علی (ع) به خیانت امین منصوب خودش در بازار اهواز که شخصی به نام ابن هرمه بود آگاهی پیدا کرد، لذا به قاضی القضاة آن منطقه که رفاعه نام داشت چنین نوشت:

"آنگاه که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از بازار دستگیر کرده و زندانی کن، و با جار کشیدن خیانت او را به مردم اعلان کن. و نیز نظریه من درباره او را به دیگر قاضیان آن منطقه بنویس و ابلاغ کن. درباره ابن هرمه کوچکترین غفلت و ارفاق را روا مدار، که در آن صورت در نزد خدا هلاک می‎شوی، و من نیز ترا به بدترین وضع برکنار خواهم کرد، در این باره خدا را به یاد تو آورده و هشدارت می‎دهم.

روز جمعه که فرا رسید ابن هرمه را از زندان بیرون بیار و سی و پنج ضربه تازیانه بزن و سپس در بازار او را بگردان و به مردم معرفی کن، پس اگر کسی ادعای مالی بر ضد او داشت از او یک شاهد به ضمیمه یک قسم بخواه، و آن مقدار ادعای ثابت شده را از مال ابن هرمه به آن شخص بده. سپس او را با وضع خفت بار و تحقیرآمیز به داخل

ناوبری کتاب