صفحه ۸۳

معارضه و جنگ پرداخته است."قال رسول الله (ص)،قال الله عزوجل -:"قد نابذنی من أذل عبدی المؤمن."(همان مدرک 352/، باب من أذی المسلمین، حدیث 6)

3- باز در اصول کافی آمده است که عبدالله بن سنان گفت:

به او [یعنی به امام صادق (ع)] گفتم: "آیا عورت مؤمن بر مؤمن حرام است ؟ فرمود: بلی. گفتم: منظور از عورت اعضاء پائین تن آدمی است ؟ فرمود: نه، منظور آن نیست که گمان کرده ای، منظور از حرمت عورت مؤمن حرمت پخش اسرار اوست."و فی الکافی أیضا بسنده عن عبدالله بن سنان، قال: قلت له: عورة المؤمن علی المؤمن حرام ؟ قال: نعم. قلت: تعنی سفلیه ؟ قال: لیس حیث تذهب، انما هو اذاعة سره. (اصول کافی ج ‏358/2، کتاب الایمان و الکفر، باب الروایة علی المؤمن، حدیث 2)

4- در کتاب غرر و درر آمدی از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده که:

"هر کس که پرده از اسرار برادر مسلمان خود برگیرد، اسرار خانه او فاش خواهد شد."و عن امیرالمؤمنین (ع):"من کشف حجاب أخیه انکشف عورات بیته." (غرر و درر آمدی ج ‏371/5، حدیث 8802)

5- باز در غرر و درر از علی (ع) نقل شده که فرمود:

"بدترین مردم کسانی هستند که لغزشهای دیگران را نبخشند و اسرار آنان را نپوشانند."عن امیرالمؤمنین (ع) قال: شر الناس من لا یعفو عن الزلة و لا یستر العورة .(غرر و درر، ج ‏175/4، حدیث 5735.)

روایات در این باره بسیار فراوان است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین آمده است:

"هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است."قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سی و نهم.

البته اگر شخص بزهکار در عناد نسبت به حق و ارتکاب جرم و تظاهر به آن به مرحله ای برسد که هیچ گونه احترامی برای او در نزد خدا و خردمندان باقی نماند و

ناوبری کتاب