صفحه ۷۱

از اینجا که مسأله زندانیان که در قوانین غیر اسلامی رایج در کشورها و دنیای کنونی خود یکی از مشکلات عصر حاضر شده است، تا جائی که گاهی از وجود آن نسبت به اساس حکومتها و نظامها احساس خطر می‎شود، لذا لازم است درباره شیوه هائی که موجب کاهش تعداد زندانیان و زندانها می‎گردد مطالعه و فکر شود، و از طریق به کار گرفتن تعزیرات دیگر، مجرمین مجازات شوند. و نیز لازم است شیوه عفو و اغماض در پیش گرفته شده، و یا در اکثر موارد که نیازی به تعزیر و زندان نیست از راه توبیخ، تهدید و نصیحت، اشخاص متهم را اصلاح نمایند.

ناوبری کتاب