صفحه ۶۹

موجب پیدایش امراض پوستی، ریوی و دیگر بیماریهای مسری و خطرناک در میان زندانیان می‎گردد...

با این وضع باید گفت: زندانها وسیله ای برای پخش بیماریها در میان زندانیان و باعث از بین رفتن خصیصه مردی، و به تباهی کشیده شدن خلق و خوی آنان می‎باشد. پیامدهای ناگوار زندان به همین مقدار نیز محدود نمی ماند، بلکه موجب پیدایش فساد در بیرون زندان نیز می‎گردد؛ چون زندانی شدن عده ای از مردان سبب این می‎شود که همسران، دختران و خواهران آنان احتمالا در معرض گمراهی و انحراف و آلودگی قرار بگیرند، و به خاطر برخی نیازها رودررو با شیطان شوند.

7- "افزایش بزهکاریها":

کیفر زندان با این انگیزه به وجود آمده است که جلو افزایش بزهکاریها را گرفته و جرائم را در کنترل قانون بیاورد، لکن آمارهای صحیح و دقیق نشان می‎دهند که بزهکاریها سال به سال رو به افزایش است، با سرعتی رو به افزایش است که موجب جلب توجه شده و هر کسی را به فکر و تأمل وامی دارد...

به کار گرفتن نظام حقوقی غیر اسلامی باعث این می‎شود که گروه زیادی از افراد تندرست و قادر بر کار در زندان بیکار بمانند و از هزینه دولت مصرف کنند. که جامعه و امت اسلامی از این طریق متحمل دو ضرر مالی عمده می‎گردد: اول: اینکه هزینه زندگی این زندانیان را باید بپردازد. دوم: اینکه از کار تولیدی آنان محروم شود، که اگر به طریقی غیر از زندان مجازات می‎شدند این خسارت پیش نمی آمد.

لکن اگر نظام حقوقی و فقه اسلامی به کار گرفته شود، این زیانهای مالی و معنوی به بار نخواهد آمد؛ چون که در شریعت اسلام جرائمی از نوع حدود و قصاص از طریق زندان کیفر داده نمی شوند، و این نوع جرائم (حدود و قصاص) نیز حدود سه چهارم جرائم عادی هستند. چنانکه شریعت اسلام در مورد تنبیه های پائین تر از حد یعنی تعزیرات نیز کیفر تازیانه را بر کیفر زندان ترجیح داده است، و فقط در مواردی که نوع

ناوبری کتاب