صفحه ۶۸

5- "افزایش هیبت و ارعابگری مجرمین":

این زندانها موجب افزایش قدرت خیالی مجرمین و میزان ارعابگری آنان در میان مردم می‎گردد؛ لذا برخی از مجرمین زندان را به این قصد ترک نموده و بیرون می‎آیند که کلی بر جامعه شده و در سایه جرم سابق به ارعاب و ترساندن مردم و باجگیری از آنان پرداخته، و در سایه این قدرت و نفوذ موهوم زندگی کنند.من یادم هست که در سابق در شهر ما یک نفر آدم قلدری بود که چهارتا هم زن داشت و به خاطر جرائمی که مرتکب می‎شد هرچند وقت یک بار در زندان بود، ولی زندگی مرفهی داشت، چون از این و آن به خاطر قلدری و ارعابگری موهوم خود باج می‎گرفت؛ و از این نمونه ها در همه جا زیاد است.(از افاضات معظم له در جلسه 239 درس فقه)

6- "کاهش سطح بهداشت و اخلاق":

چنانکه می‎دانیم اعمال کیفر زندان موجب این است که شمار زیادی از افراد تندرست و نیرومند برای مدتهای مختلف در یک جا سکونت داده شوند و از آزادیهای خود و مراوده و پیوند با همسرانشان ممنوع گردند. از طرف دیگر چون هر سال بر شمار زندانیان افزوده می‎شود اما ندامتگاهها و زندانها همچنان ثابت هستند، از این رو مسؤولین مجبور می‎شوند آنان را با فشار تمام در اتاقهای همان زندانها جا بدهند و در نتیجه زندگی در زندان شبیه زندگی ماهی های سردین در قوطی های مخصوص خود می‎باشد...

افزایش و ازدحام زندانیان و عدم وفور وسایل و امکانات بهداشتی لازم و محرومیت و ممنوعیت آنان از ارتباط با همسرانشان، همه و همه روی هم جمع شده و

ناوبری کتاب