صفحه ۶۶

تنها موجب اصلاح زندانیان نمی شوند بلکه صالحین و سالمهای آنان را نیز تباه ساخته و بر تباهی تبهکاران نیز می‎افزایند. در زندانها بزهکاران حرفه ای و انس گرفته به فساد و بزهکاران حرفه ای و متخصص در برخی از انواع جرائم را با مجرمین معمولی و غیرحرفه ای در یک جا گرد می‎آورند، چنانکه در زندانها کسانی که به راستی مجرم و بزهکار نمی باشند بلکه به اعتبارات قانونی و طبق مصالح ویژه محکوم به زندان شده اند در کنار دیگر بزهکاران زندانی می‎شوند، مانند متخلفین از مقررات دولتی در موارد مربوط به حمل سلاح و یا کشت و زرع گندم و جو و نیز مانند افرادی که مرتکب جرمهای خطئی شده اند.

گرد هم آوردن این طبقات و سکونت دادن آنان در کنار همدیگر موجب شیوع و سرایت جرائم و بزهکاریهای گوناگون در میانشان می‎گردد، و بزهکاران کارکشته و حرفه ای اطلاعات و تجربیات ناسالم خود را به دیگران که پائین تر از آنان هستند منتقل می‎کنند، و بزهکاران ویژه کار از آموزش دادن هم زندانیان خود امتناع نمی کنند؛ چنانکه مجرمین راستین نیز ذهنهای ساده هم زندانی های خود را همچون یک زمین مستعد و حاصلخیز به شمار آورده و تخم فساد در آنها می‎پاشند؛ به گونه ای که هر زندانی ای که از زندان بیرون می‎آید، درون خود را با انواع گوناگون بزهکاری انباشته و سیراب ساخته است.

تجربه نشان داده است که برخی از افراد به اتهام برخی از مسائل جزئی که عرف آنها را "جرم" محسوب نمی کند به زندان افتاده، و قبل از زندان نیز ظواهر را حفظ می‎کرده و از اینکه جزء آدمهای بزهکار و مجرم شمرده شود ناراحت می‎شده است، ولکن بعد از خروج از زندان، زشتی جرائم و بزهکاریها در برابرش فرو ریخته است و تبدیل به فردی شده است که به ارتکاب جرم مباهات می‎کند...

بنابراین زندان برخلاف آنچه شهرت داده شده که موجب تنبه و اصلاح بزهکاران می‎شود، بلکه لانه فساد و جایگاهی برای انتقال شیوه های بزهکاری می‎باشد.

ناوبری کتاب