صفحه ۶۴

جالب) دارد که چکیده آنها از این قرار است:

"ملاک و معیار درست برای موفقیت هر نوع قانون کیفری و مجازاتی عبارت است از میزان اثربخشی آن در اصلاح بزهکاران و از بین بردن بزهکاری، اگر به اعمال آن قانون از شمار کاسته شده و موارد ارتکاب جرم پائین آمده، آن قانون کیفری دارای پیروزی و موفقیت می‎باشد؛ و اگر در اثر کاربرد آن قانون بر شمار بزهکاران و موارد وقوع آن افزوده شود، در این صورت آن قانون ناموفق و شکست خورده به حساب می‎آید، و واجب می‎شود که قانون جامع تر و مفیدتری جایگزین آن گردد، و با اعمال آن قانون دوم از وقوع جرم و افزایش شمار مجرمین جلوگیری به عمل آید.

مجازات و کیفر دادن مجرمین به واسطه زندان در عصر ما یکی از مهمترین و شایع ترین شیوه های کیفری برای اصلاح مجرمین به شمار آمده است؛ به واسطه آن بزهکاری که برای نخستین بار مرتکب خلاف شده، در کنار بزهکارانی که برای چندمین بار مرتکب آن شده و در بزهکاری تخصص و مهارتهای ویژه ای یافته اند مورد مجازات قرار گرفته و در کنار همدیگر زندانی می‎شوند. چنانکه به واسطه زندان مردان، زنان، جوانان و پیران کیفر داده می‎شوند؛ همان گونه که مجرمین مهم و کسانی که مرتکب جرائم سنگین شده اند با مجرمین سبک جرم از طریق زندان مورد مجازات قرار می‎گیرند، شیوه کار نیز چنین است که همه این انواع و دسته های مختلف بزهکاران تقریبا به یک شیوه و در شرایط مساوی زندانی می‎شوند.

ناوبری کتاب