صفحه ۵۷

کسی است که یک ساختمانی را از آغاز کار به قصد اینکه محلی برای سکونت زندانیان قرار داده شود بنا نمود.

اما اینکه منظور از بئر و چاه در روایت چیست، و چگونه در چاهها افراد را زندانی می‎کردند؟ منظور از چاه در روایت چاه آب نیست، بلکه سردابها و انبارهای زیرزمینی است که برای مقاصد مختلف ساخته می‎شدند، و زندانیان را نیز در آنجا نگهداری می‎کردند. این سردابها و انبارهای زیرزمینی گاهی به اندازه ای وسعت داشتند که دویست نفر آدم در آن جای می‎گرفتند، به ویژه سردابهای متعلق به آثار باقی مانده از سران و پادشاهان اقوام پیشین بسیار وسعت داشتند، آثار اقوام بعدی در این زمینه با آنها قابل مقایسه نبودند. این سردابها و انبارهای زیرزمینی از آن جهت که مانند چاه در زیر زمین قرار داشتند و دارای درهای ورودی کوچک و باریکی بودند، چاه نامیده می‎شدند."تراتیب الاداریه ج ‏297/1_299

در فصل خصومات از کتاب صحیح بخاری نیز چنین نقل شده است:

"نافع بن عبدالحارث در مکه از صفوان بن امیه یک خانه ای خرید که از آن به عنوان زندان استفاده کنند. نافع به صفوان گفت: ما این معامله را انجام می‎دهیم، اگر عمر راضی شد که این معامله واقع شده و مال اوست، و اگر عمر راضی نشد به این معامله [من تعهد می‎کنم که ] چهارصد دینار مال صفوان باشد."صحیح بخاری ج ‏62/2، کتاب فی الاستقراض و اداء الدیون...، باب الربط و الحبس فی الحرام.

چنانکه ملاحظه می‎کنید در این روایت گفته نشده است که آیا عمر به این معامله رضایت داده و آن را تأیید کرد یا نه. و نیز در روایت معلوم نشده که آیا این خانه بعد از آن به عنوان زندان مورد استفاده قرار گرفته است یا نه.

ناوبری کتاب