صفحه ۵۳

بحث سوم: نخستین کسی که در اسلام زندان ساخت

چنانکه پیشتر ملاحظه فرمودید زندان در زمان خود پیامبراسلام (ص) رایج و معمول بوده است، لکن مفهوم زندان مرادف و ملازم با این نبوده است که جایگاه ویژه ای با خصوصیات معین بوده باشد، بلکه عمل زندانی کردن گاهی در خانه و گاهی در مسجد و گاهی نیز در دالان و پیش ورود یک خانه و یا در مکانهای دیگر صورت می‎گرفته است و مقصود از آن نیز چیزی بیشتر از این نبوده که آزادیهای فرد بزهکار را محدود ساخته و از آمد و شد آزادانه او جلوگیری کنند.

اما اینکه در تاریخ اسلام اولین بار چه کسی زندان ساخت و جای ویژه ای را به آن اختصاص داد، سخن زیاد گفته شده است. از جمله اینکه گفته شده: نخستین بانی زندان در اسلام عمر بوده است. چنانکه گفته شده است که: نخستین بانی زندان علی (ع) بوده است و نه عمر. در هر صورت برخی از این اقوال را در اینجا یاد می‎کنیم، هرچند که بیشتر جنبه تاریخی دارد و فائده فقهی آن چندان مهم نمی باشد:

1- در کتاب "مسند زید" زید از پدرش امام زین العابدین (ع)، و او از پدرش امام حسین (ع)، از علی (ع) روایت کرده است که:

ناوبری کتاب