صفحه ۵۲

این غرض حاصل نمی شود جز از طریق ایجاد یک حکومت نیرومند و عدالت پیشه ای که مورد اطاعت مردم باشد، و مصالح عمومی را تأمین کرده و شر معصیتکاران و ستمکاران را از آنان دورگرداند.

زندانی کردن شخص بزهکار نیز هرچند که به ضرر شخص اوست و با این قاعده که هر کسی بر جان و مال و دیگر شؤون زندگی خود مسلط می‎باشد منافات دارد، لکن از طرف دیگر آزاد گذاشتن او نیز امنیت همگانی را تهدید کرده و حقوق دیگران را ضایع می‎گرداند. با توجه به این واقعیت است که عقل سلیم حکم می‎کند به اینکه رعایت مصالح عمومی جامعه بر رعایت مصالح افراد مقدم می‎باشد، و شخص بزهکار را به خاطر حفظ مصالح عمومی و از بین بردن شر و زیان وجودی بزهکار باید زندانی و محدود کرد.

از طرف دیگر همان گونه که در جای مناسب خود به ثبوت رسیده است "هر چیزی که عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم می‎کند." بنابراین با توجه به همه آنچه که گفته شد مشروعیت زندان ثابت گردید، نه تنها مشروعیت آن به ثبوت رسید بلکه اجمالا وجوب و ضرورت آن نیز ثابت شد.

ناوبری کتاب