صفحه ۴۹

این اخبار و احادیث از باب نمونه ذکر شدند، از این نوع روایات فراوان است که در آینده در مبحثی زیر عنوان "آنچه درباره زندان روایت شده" همه آنها را نیز نقل خواهیم کرد. چون در این بحث به مسأله "تواتر" اشاره شد، از این رو مناسب است توضیحی درباره "خبر متواتر" بدهیم:

خبر متواتر آن خبر و گزارشی است که راههای گزارش و شماره گزارشگرانش به اندازه ای زیاد باشند که نسبت به صحت و درستی آن در انسان ایجاد علم و یقین کنند؛ خبر متواتر به این معنی سه قسم است:

اول - "متواتر لفظی":

منظور از آن این است که همه راویان و گزارشگران به اتفاق، وقوع یک حادثه، موضوع و یک معنی را با یک لفظ روایت کنند.

دوم - "متواتر معنوی":

و مقصود از آن این است که همه راویان و گزارشگران وقوع یک حادثه و یک معنی را با الفاظ گوناگون روایت کنند، که در حقیقت همه آنان و یا اکثرشان از نظر کاربرد کلمات در نقل و گزارش آن تصرف کرده و آن را نقل به مضمون و نقل به معنی کرده اند. مانند روایات مربوط به غدیر خم و نصب شدن علی امیرالمؤمنین (ع) به مقام خلافت و جانشینی رسول خدا(ص)، که راویان مختلف آن را روایت کرده اند، لکن با الفاظ گوناگون و نه با لفظ واحد.

ناوبری کتاب