صفحه ۴۳

چنانکه پیشتر نیز گفتیم باید توجه داشته باشیم که در لسان و فرهنگ قرآن و سنت حبس و زندان به معنای جای دادن مجرم و یا متهم در یک مکان تنگ و تاریک نمی باشد، بلکه حبس همانا بازداشت می‎باشد که از نظر معنی ضد تخلیه و به حال خود رها بودن است. بنابراین منظور از حبس و زندان همان بازداشتن شخص زندانی از آمد و شد و تصرفات آزادانه می‎باشد، و نه بیشتر از آن.

ناوبری کتاب