صفحه ۴۰۰

مستضعفين و بي اعتمادي مطلق نسبت به مردم جزء فرهنگ و بينش آنهاست، لذا اين بينش به سازمانهاي مقلد در كشورهاي اسلامي و جهان سوم نيز سرايت كرده و آنها را فاسد ساخته است. روي اين اصل لازم است از تقليد كوركورانه پرهيز شده و كوشش كنند كه بينش و روش و فرهنگ اسلامي در مراكز اطلاعات مسلمين رايج شود، اين مسأله به قدري داراي اهميت است كه لازم است حتي در نامگذاريها نيز دقت و كوشش شود و نامهاي درست اسلامي و متناسب با فرهنگ اسلام براي اين قبيل نهادها برگزيده شود، چون كه هر نامي آيينه مسماي خود مي‎باشد.

3- نكته سوم اينكه برخلاف رسم رايج در داخل مؤسسات اطلاعاتي كشورهاي جهان كه افراد فاسق و بدجنس را براي اين كار در نظر گرفته و استخدام مي‎كنند، لازم است افراد مؤمن، متعهد به احكام اسلام، صادق، باوفا، امين، خردمند، باهوش و متخلق به اخلاق اسلامي در نهاد اطلاعاتي كشورهاي اسلامي استخدام شده و عضويت پيدا كنند.

4- هدف مؤسسات امنيتي و موجود در كشورهاي جهان بر محور حفظ و حراست حكام به ويژه شخص اول و رئيس كشور خلاصه مي‎شود، و فقط براي تحكيم سلطه و قدرت آنان كوشش مي‎كنند و به چيزي جز اين، مانند موازين اخلاقي و شرعي اعتنائي ندارند.

دستگاه امنيت و استخبارات حكومت اسلامي بايد در همه مسائل مقيد و متعهد به ملاكها و معيارهاي اخلاقي و شرعي باشد. چون همان گونه كه پيشتر گفته شد: هدف از تأسيس آن جز حفظ اسلام، كيان مسلمين و نگهداري نظام عدل و انصاف چيز ديگري نيست.

البته با همه اين حرفها بايد توجه داشت كه حفظ حريم زمامدار و امام مسلمين در چارچوب موازين اسلام و مقررات از مصالح مهم يك كشور اسلامي مي‎باشد و بايد به آن عمل شود. اينها مطالبي است شايسته دقت و تأمل.

والسلام.

ناوبری کتاب