صفحه ۳۹۸

تحت سلطه عناصر ناصالح و وابسته می‎باشند] چنین وضعیتی حاکم است.

عمده ترین چیزهایی که موجب تباهی و فساد دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی این قبیل کشورها گردید، عواملی است که ذیلا ذکر می‎شود:

1- فاسد بودن شخص حاکم. چون حکام آنان در حکومت خود به مردم تکیه ندارند، بلکه تکیه آنان به قدرتهای کافر خارجی است لذا سعی می‎کنند آزادی و اراده مردم را از آنان سلب کنند. و چنین وضعیتی طبعا موجب فساد و تضییع حقوق و تضعیف اسلام و مسلمانان می‎شود، و برنامه های تخریبگر کفر جهانی را در داخل کشور مسلمین ترویج و تقویت می‎کند.

طبیعی است که این وضعیت بالطبع در تمام نهادها و مؤسسات داخل کشور تأثیر می‎گذارد و بازتاب پیدا می‎کند، از جمله و شدیدتر از هر جای دیگر در نهاد امنیت و استخبارات کشور تأثیر سوء و منفی می‎بخشد، و در نتیجه آن مشاهده می‎شود که مردم را به صرف متوجه شدن یک تهمت به آنان و بر اساس یک ظن نادرست بازداشت کرده و تحت شکنجه های طاقت فرسا قرار می‎دهند، و نفوس محترمه را می‎کشند و حریم ها را می‎شکنند، همه اینها در حقیقت با برنامه ریزیها و تلقینات کفار و بیگانگان صورت می‎گیرد، هرچند که در ظاهر ادعای استقلال داشته و آن را به حساب خود گذاشته باشند. اما زمامدار و حاکمی که بر مبنای اسلام و با انگیزه های الهی و تقوائی حکومت می‎کند، در حکومت خود به آراء و اراده ملت مسلمان متکی است و شخصیت آنان را محترم می‎شمارد و آزادیهایشان را سلب نمی کند؛ لذا لازم است دستگاه اطلاعاتی او نیز دارای چنین ویژگی هایی باشد و در حفظ مصالح و امنیت مردم بکوشد، و این همه را بر پایه رعایت ملاکها و موازین اسلامی و بدون اعمال هیچ خوف و ارعابی انجام بدهد.

دستگاه امنیت و استخبارات حکومت اسلامی باید طوری باشد که در دل مسؤولین و کارمندان آن محبت مسلمانان حک شده باشد، و به مردم حسن ظن

ناوبری کتاب