صفحه ۳۹۷

شایسته است در این جملات کاملا اندیشیده شود، به ویژه در جمله پایانی آن تأمل شود و به همه مکانها و زمانها تطبیق داده شود.

هشتم:

در پایان بحثهای مربوط به اطلاعات مجبوریم دوباره توجه خوانندگان محترم را به نکته ای که بارها بازگو کرده ایم جلب کنیم، و آن اینکه ما باید توجه داشته باشیم که هدف و غایت اصلی از تأسیس دستگاه اطلاعاتی در حکومت اسلامی، فقط حفظ مصالح اسلام و جامعه مسلمین، و استوارسازی نظام عدل و مطمئن ساختن دلهای مردم و ایجاد امنیت و آرامش همگانی می‎باشد، و نه تأمین و حفظ مقام و منافع مسؤولین، رؤسا و زعمای حکومت و تثبیت قدرت و سلطنت آنان. البته حفظ موقعیت زمامداران صالح و متقی نیز لازم است، اما نه اینکه تمام هدف مأمورین و دستگاه اطلاعات این باشد قدرت مسؤولین را حفظ و تثبیت کند و به اعمال آنان توجه نداشته باشد که آیا چگونه و چکاره هستند، خوب و یا بد. دستگاه اطلاعات دولت اسلام نباید چنین تصور کند که وظیفه او سرکوب مردم و خفه کردن صدای دادخواهی و تظلم آنان در گلوهایشان می‎باشد، و به نفع مسؤولین کشور می‎شود آزادیهای مشروع مردم را از آنان سلب کرد. چنانکه چه بسا با شنیدن واژه های مربوط به این قبیل مؤسسات و نام آنها گاهی ممکن است چنین چیزی به ذهن خطور کند، و سازمانهای امنیتی جهنمی دنیا در ذهن تداعی شوند که رسالتشان چنین چیزی می‎باشد. در جهان سوم و در کشورهای مسلمان [که اکنون اغلب آنها

ناوبری کتاب