صفحه ۳۹۴

مسلمین امتناع داشته باشند و پنهانکاری نمایند، و یا نیازمندیها و شکایات و نارضایتی های مردم را به طور درست برای امام منعکس نکنند و واقعیات را کتمان نمایند، و از این طریق امام مسلمین را در هاله ای از غفلت و ناآگاهی و اطلاعات کاذب نسبت به امور و اوضاع جامعه قرار بدهند؛ و حتی در برخی موارد احتمال جعل و قلب حقایق نیز وجود دارد. و تن دردادن به چنین چیزی بزرگترین خسارت را برای کشور دارد، و چه بسا خوف آن می‎رود که موجب شورش و عصیان همگانی مردم در برخی مواقع برضد حکومت گردد؛ لذا لازم است دستگاه اطلاعات کشور به گونه مستقیم زیر نظر شخص رهبر و امام مسلمین باشد.

[وجه مورد نظر]:

از میان این احتمالات و وجوه سه گانه که یاد کردیم وجه سوم درست تر به نظر می‎رسد، و نسبت به بقیه اولی و انسب است. [یعنی اینکه دستگاه اطلاعات زیر نظر شخص رهبر و امام مسلمین باشد.] برای اینکه اصل و محور در حکومت اسلام همان شخص امام است، حاکم و مسؤول حقیقی جامعه خود اوست، و بقیه درواقع ابزار کار او هستند، و مسؤولیتشان نیز فرع بر مسؤولیت امام است. بنابراین نیاز امام به اطلاعات و اخبار از همه بیشتر است لذا مناسب تر این است که اطلاعات به طور مستقیم زیر نظر امام باشد و از او دستور بگیرد، در آن صورت امام دستگاه اطلاعات را وادار خواهد کرد که در مسائل مربوطه با قوا و دستگاههای دیگر کشور همکاری لازم را انجام بدهد.

و احتمال دیگر اینکه در نظام اسلامی به وجود دستگاههای اطلاعاتی متعدد قائل شویم، مثلا دستگاه اطلاعاتی که وظیفه اش کسب اطلاعات از دشمنان داخلی و خارجی نظام است، مسؤولیت و نظارتش بین امام و دولت مشترک باشد؛ و در کنار آن امام یک دستگاه اطلاعاتی جداگانه ای نیز برای کنترل و مراقبت خود دستگاه اجرائی کشور و مسؤولین و مأمورین و برای کسب اطلاعات از مردم و اوضاع کشور پدید آورد؛ و در کنار همه اینها رئیس قوه مجریه نیز یک دستگاه

ناوبری کتاب