صفحه ۳۸۵

خود رها نشوند، بلکه مأموران مشخص دیگری از اهل بصیرت وجود داشته باشند که مراقب کارها و رفتار آنان باشند. و اگر در این میان از کارمندان آن، متخلف و قانون شکنی پیدا شد، به شدیدترین وجه مجازاتش کنند، تا برای دیگر همقطاران او موجب تنبه و عبرت گردد. و این همه شرایط و سختگیری نیست مگر به خاطر اینکه استخبارات بسیار مسأله خطیر و حساس می‎باشد. و اگر روزی فرض شود که کجروی و انحرافی از برنامه ها و اهداف اصلی و مشروع آن صورت گرفته، این بسیار خطرناک خواهد بود، هرچند که این انحراف به اندازه یک ذره باشد. چون همین انحراف کوچک بتدریج و به مرور زمان برای نظام و مردم هر دو، تبدیل به یک خطر و فاجعه بزرگ می‎گردد، چنانکه نمونه های آن را در مورد بسیاری از دولتها و رژیمها دیده ایم.

[مثال گسترش فزاینده و غیر قابل کنترل این قبیل انحرافات احتمالی مثال زاویه است. وقوع یک جدایی و انفراج کوچک در رأس زاویه، موجب این می‎شود که دو خط مربوط به زاویه فاصله شان هرچه بیشتر گردد. آن دو خط به مقیاسی که از رأس زاویه یعنی نقطه انفراج و انحراف فاصله می‎گیرند، از همدیگر دورتر می‎شوند.] و این مسأله بسیار شایان دقت است.

بنابر آنچه که گفتیم معلوم می‎شود علاوه بر دستگاه استخبارات، یک دستگاه و تشکیلات خبرجویی دیگر هم لازم است تا مراقب حرکات و فعالیتهای آن دستگاه و کنترل اعمال اعضاء آن باشد. ضرورت این مسأله به ویژه در زمان حاضر، با توجه به کثرت اشتغالات و مسائل مربوط به تجسس و اطلاعات و کارآیی فوق العاده آن و تأثیرش در مسائل و شؤونات مختلف کشوری و بین المللی، ضرورت کامل دارد. چگونه نباید دستگاه اطلاعات یک کشور اسلامی توسط دستگاه اطلاعاتی دیگر از خود آن مورد مراقبت قرار نگیرد، در حالی که در این عصر این دستگاه نقش تعیین کننده ای در همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی جامعه ها دارد؟! با شعبه ها و شبکه هائی که یک دستگاه اطلاعاتی و تجسسی می‎تواند داشته باشد، آن را کاملا مخوف می‎کند؛ چرا که از عزل و نصب مقامات گرفته تا اسقاط و جایگزین سازی

ناوبری کتاب