صفحه ۳۸

سنگسار) نسخ شده است. آنان افزوده اند که جلد و رجم همان راه پیش بینی شده در آیه شریفه می‎باشند."جلد" بر وزن "سنگ" از ماده جلد به معنای پوست گرفته شده است، و منظور از آن تازیانه مخصوصی است که از پوست حیوانات ساخته می‎شود. از نظر اسلام زن و مرد زناکار غیرمحصنه (= غیر متأهل و یا متأهلی که همسرش در سفر باشد) را یکصد ضربه با تازیانه های یاد شده حد می‎زنند. و اصطلاحا این کار را جلد می‎نامند. ر.ک . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج ‏102/2 104، حسن مصطفوی. واژه رجم نیز در اصل به معنای سنگ، قبر، پرتاب کردن سنگ و قتل بوده است. (مدرک سابق ج ‏73/4) لکن در اصطلاح فقهی سنگسار نمودن زن و مرد زناکار محصنه (متأهلی که همسرش در سفر نباشد) را گویند؛ لذا رجم مرادف با سنگسار است. (مقرر)

در این باره طبرسی در "مجمع البیان" چنین گفته است:

"فامسکوهن" یعنی آن زنان را در خانه زندانی کنید تا مرگشان فرارسد، "یتوفاهن الموت" یعنی در آن خانه ها بمیرند. در آغاز کار اسلام درباره زنان فاجره که فحشای آنان با گواهی چهار شاهد (چهار مرد عادل) ثابت می‎شد، شیوه کار این بود که آن زنان در خانه زندانی می‎شدند و تا زمان فرارسیدن مرگشان در آنجا می‎ماندند، سپس این شیوه با نزول آیه و تشریع آئین سنگسار (رجم) زناکاران محصنه، و جلد (تازیانه زدن) زناکاران مجرد و غیر متأهل منسوخ گردید. و این طبق مفاد قسمت آخر آیه شریفه بود که می‎فرماید: "او یجعل الله لهن سبیلا.""نسخ" در لغت عرب به معنای نوشتن و نسخه برداری و نیز به معنای نقل و تحویل و دگرگونی است، اصطلاح تناسخ مواریث و دهور نیز از همین بابت درست شده است. همچنین نسخ در لغت به معنای "زایل کردن" نیز آمده است، چنانکه گفته می‎شود: نسخت الشمس الظل، یعنی آفتاب سایه را زایل و نسخ کرد. اما نسخ در اصطلاح تفسیر قرآن عبارت است از اینکه چیزی که در شریعت اسلام به واسطه آیه حکمش ثابت بوده است به واسطه نزول آیه دیگری از جانب خداوند برداشته شود، اعم از اینکه از احکام تکلیفی باشد مانند حرمت و وجوب و...و یا از احکام وضعی مانند ضمان و ملکیت و... همچنین به متروک شدن یک دین آسمانی توسط دین آسمانی بعدی نسخ می‎گویند، مانند منسوخ و متروک شدن ادیان پیشین توسط دین اسلام. مسأله نسخ شدن حکم قبلی توسط حکم بعدی یعنی ناسخ و منسوخ چنانکه در قرآن وجود دارد در احادیث نبوی (ص) نیز وجود دارد. برای آگاهی بیشتر ر.ک . شرح کتاب الناسخ و المنسوخ، صفحه 18 به بعد، نوشته ابن المتوج و حسینی قاری، ترجمه دکتر محمد اسلامی بنیاد علوم قرآن. (مقرر) گفته اند: وقتی که این آیه نازل شد: "ألزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة" = زن زناکار و مرد زناکار را به هر کدامشان یکصد تازیانه بزنید) پیامبراسلام

ناوبری کتاب