صفحه ۳۷

در هر صورت معنای زندان بودن "نفی من الارض" مورد اشکال می‎باشد، مگر اینکه گفته شود: "نفی" در اینجا به معنای حد شرعی قطعی نیست بلکه از مصادیق "تعزیر" می‎باشد، چنانکه در کتاب خلاف، مبسوط و غیر آنها به این مطلب اشاره شده است، بنابراین حاکم در صورت صلاحدید در همه موارد تعزیر می‎تواند حکم به زندان کند.

و یا اینکه گفته شود: آنچه که در روایات و فتاوا آمده همه از مصادیق "نفی" هستند، بنابراین اختیار سایر وجوه و گونه های نفی هیچ منافاتی با آن مصادیق ندارد.

2- دومین آیه ای که درباره زندان نازل شده این آیه شریفه از سوره نساء می‎باشد:

و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم فأن شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلا.سوره نساء (4)15/

"درباره آن دسته از زنان شما که مرتکب فحشا می‎شوند، [برای اثبات جرمشان ] چهار گواه عادل از مردان بگیرید، اگر چهار مرد بر فحشای آنان گواهی دادند آنان را در خانه ها نگه دارید (=امساک کنید) تا مرگشان فرا رسد، و یا اینکه خداوند در آینده برای آنان راه دیگری قرار دهد.[و تشریع کند]."برخی از علمای شیعه درباره این آیه شریفه چنین نوشته اند: قول خداوند که می‎فرماید: "او یجعل الله لهن سبیلا، یعنی خداوند برایشان راهی پدید آورد، "سبیلا" در اینجا به معنی نکاح است؛ زیرا با نکاح زنان بی نیاز می‎شوند. بعضی گفته اند: مراد از سبیل حد است؛ زیرا حد در آن زمان مشروع نبوده است، چنین است در کشاف. شرح کتاب الناسخ و المنسوخ / 137،138، از ابن المتوج، ترجمه دکتر جعفر اسلامی. برخی دیگر نیز عنوان "فاحشه" موجود در متن این آیه را منحصرا "مساحقه" گرفته و به شدت از آن دفاع کرده اند. ر.ک . مدرک سابق، پاورقی مترجم. (مقرر)

مفسران قرآن و فقها واژه "امساک" را در این آیه به معنای حبس و زندان گرفته اند. چنانچه بیشترین آنان معتقدند که این آیه با نزول آیه مربوط به جلد و رجم (=

ناوبری کتاب