صفحه ۳۶۶

کدام اذن نداد، پخش شوید و "عریفهای خودتان" را پیش من بفرستید تا با آنان در این باره حرف بزنم. مردم پخش شدند و عریفهای آنان نزد رسول خدا(ص) آمدند و گفتند که: همه با طیب نفس به این کار اذن داده اند."صحیح بخاری ج ‏82/2، کتاب العتق، باب من ملک من العرب رقیقا...)

[از این روایت معلوم می‎گردد که هر یک از قبایل مسلمان برای خودشان "عریفی" داشته اند که در امور مختلف واسطه میان آنها و امام مسلمین (پیامبراسلام) بوده است.

احادیثی که تا اینجا درباره مشروعیت و نقابت در اسلام نقل کردیم، مأخوذ از منابع برادران سنت و جماعت بود. اکنون چند روایت هم در این باره از طریق راویان خاص احادیث اهل بیت عصمت و طهارت نقل می‎کنیم، که اینها نیز همانند آن قبلی ها دلالت بر سابقه وجودی نقابت و عرافت در اسلام و مشروعیت آن دارند.]

5- شیخ کلینی (ره) به سند خود از "حبیب بن ابی ثابت" روایت کرده که او گفت:

"از مناطق همدان و حلوان، عسل و انجیر برای امیرالمؤمنین علی (ع) رسید. آن حضرت "عریفها" را دستور داد که یتیمان را جمع کرده و به نزد آن بزرگوار بیاورند. آن حضرت از آن عسل و انجیرها به آن بچه های یتیم می‎خورانید، و نیز با قدحی آن را میان همه آنان تقسیم فرمود. به آن حضرت گفته شد: یا امیرالمؤمنین، چه کار داری می‎کنی با اینها؟ امیرالمؤمنین جواب داد: امام پدر یتیمان به شمار می‎آید، و من این کار را به حساب پدر بودن و از جانب پدرانشان انجام می‎دهم."اصول کافی ج ‏406/1 (کتاب الحجة، باب ما یجب من....، حدیث 5)

6- در وسائل از شیخ صدوق (ره) از امام صادق (ع) روایت است که در ضمن "حدیث مناهی" فرمود:

ناوبری کتاب