صفحه ۳۶۰

ابن اثیر در کتاب "النهایه" درباره واژه "مریب" می‎نویسد:

"در احادیث فراوانی از "ریب" به معنای "شک" سخن رفته است. و برخی نیز گفته اند: "ریب" به معنای شک به همراه متهم بودن است. چنانکه از این ریشه لغوی است که می‎گویند: "رابنی الشئ و أرابنی" یعنی مرا به شک انداخت."النهایة ج 282/2

ناوبری کتاب