صفحه ۳۵۹

دارم، او را امر کردم که به خوبان شما احسان کند و به مریبهای [مشکوکین ] شما سخت بگیرد، و در مجموع با همه شما با رفق و مدارا رفتار کند.""و قد ولیت امورکم حذیفة بن الیمان، و هو ممن أرضی بهواه، و أرجو صلاحه، و قد أمرته بالاحسان الی محسنکم، و الشدة علی مریبکم، و الرفق بجمیعکم." (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه ج ‏24/4، به نقل از کتاب الغارات)

5- و نیز وقتی که آن حضرت "قیس بن سعد بن عباده" را والی مصر قرار داد، به مردم مصر نوشت:

"قیس بن سعد انصاری را به سوی شما فرستادم و او را امیر و والی شما قرار دادم، پس شما نیز او را یاری نمایید، به او دستور داده ام با خوبان و نیکان شما نیکی و احسان کند، و به مریبان [بدان و مشکوکین ] شما سختگیری نماید، و در مجموع با خاص و عام با مدارا رفتار کند. من شیوه و روش او را می‎پسندم و امید صلاح و نیکی او را دارم."و قد بعثت لکم قیس بن سعد الانصاری امیرا، فوازروه و اعینوه علی الحق، و قد أمرته بالاحسان الی محسنکم و الشدة الی (علی) مریبکم، و الرفق بعوامکم و خواصکم، و هو ممن أرضی هدیه و أرجو صلاحه و نصحه." (نهج السعادة ج ‏28/4، به نقل از الغارات)

6- در "غرر و درر آمدی" نیز نقل شده است که حضرت فرمود:

"با مردم بر اساس دین و سنت رفتار کن، باید خوبان آنها از ناحیه تو احساس امنیت نمایند، و مریبانشان از جانب تو ترس داشته باشند. مرزهای آنان را نیز حراست و حفاظت کن."عن امیرالمؤمنین (ع): "أقم الناس علی سنتهم و دینهم، و لیاءمنک برئهم و لیخفک مریبهم، و تعاهد ثغورهم و اطرافهم." (غرر و درر آمدی ج ‏215/2، حدیث شماره 2419، چاپ شماره گذاری شده دانشگاه)

7- باز در این باره در نهج البلاغه آمده است:

"من به واسطه پیشواز کنندگان حق فراریان از آن را می‎کوبم، و به واسطه حرف شنوهای فرمانبردار متمردین مریب را برای همیشه سرکوب می‎کنم."قال علی (ع): "ولکنی أضرب بالمقبل الی الحق المدبر عنه، و بالسامع المطیع العاصی المریب أبدا." (نهج البلاغه، فیض 59/، عبده ج ‏37/1، خطبه 6)

ناوبری کتاب