صفحه ۳۴۳

21- در "تراتیب الاداریه" گفته است:

"در صحیح بخاری در ضمن نقل داستان هجرت، از عایشه روایت شده: وقتی که پیامبرخدا و ابوبکر در غار ثور پنهان بودند، عبدالله بن ابی بکر که یک نوجوان باهوش بود شبها بدانجا می‎رفت و اخبار مکه را به آنان می‎داد و تا سحرگاه در نزد آنان می‎خوابید و سحرگاهان می‎آمد در مکه و در میان قریش می‎خوابید."تراتیب الاداریه ج 361/1

22- باز در تراتیب الاداریه نوشته شده است:

"در کتاب الاصابة ضمن شرح حال "امیة بن خویلد" نوشته است که حضرت محمد مصطفی (ص) او را به تنهایی به عنوان جاسوس و خبرچین (عین) خود به میان قریش فرستاد. او گفته است: من رفتم و به محلی به نام "خشبه خبیب" رسیدم در حالی که می‎ترسیدم جواسیس قریش مرا پیدا کرده و شناسایی کنند. آنگاه در آنجا بالا رفته و پنهان شدم."همان مدرک ج 362/1

23- در همان مأخذ در شرح حال بشر بن سفیان عتکی آمده است: "پیامبرخدا(ص)او را به مکه فرستاد تا درباره قریش و اخبار آنان جاسوسی کند."همان مدرک، همان صفحه.

24- باز در تراتیب الاداریه درباره "جبلة بن عامر بلوی" نوشته است که او در

ناوبری کتاب