صفحه ۳۳۹

حبشی و سیاهپوست باشند و یا غیر حبشی.... و نیز گفته اند: "حبشی" نام کوهی است در پایین مکه، و احابیش قریش نیز نامی است که از آن گرفته شده است، چون در یک زمانی دو قبیله بنی مصطلق و بنی هون بن خزیعه در کوه حبشی گردآمده و به مخالفت با قریش پرداختند، لذا احابیش قریش نامیده شدند و....لسان العرب ج 278/6

در المنجد نیز آمده است:

الحباشة، الاحبوش، و الاحبوشة : گروهی از مردم را گویند که همه افراد آن از یک قبیله نباشند. به هر حال منظور از کلمه "احباش" در حدیث یاد شده هر کدام از این معانی که باشد، مغایرتی با مقصود ما ندارد و به معنای مجموعه نیروهائی است که در اختیار قریش بوده است.المنجد 114/

17- در ضمن اخبار و حوادث مربوط به غزوه خیبر نیز روایتی نقل شده است [که دال بر اعزام شدن نیروهای اطلاعاتی و جاسوس در جنگها توسط رسول خدا(ص) می‎باشد] و چکیده آن از این قرار است:

"...رسول خدا(ص) به هنگام حمله به خیبر، عباد بن بشر را به همراه سواره های پیش قراول به جلو فرستاد. عباد بن بشر در مسیر خود به مردی از بنی اشجع برخورد نمود که جاسوس یهودیان خیبر بود. عباد به آن مرد گفت: چه کسی هستی ؟ آن مرد پاسخ داد: شترچران هستم، شترم گم شده، به دنبال آن می‎گردم !

عباد پرسید: آیا درباره قلعه خیبر هیچ اطلاعاتی داری ؟ پاسخ داد: چرا، تازگی از آنجا آمده ام، درباره چه چیز خیبر از من سئوال می‎کنی ؟ عباد گفت: درباره یهود. آن مرد پاسخ داد: بلی، وضع یهودیان را خوب می‎دانم، آنان با بنی کنانه و بنی غطفان هم پیمان شده اند و آمادگی جنگی کامل دارند، دارای مرکبها و اسلحه فراوان می‎باشند، در قلعه های آنان ده هزار نفر رزمنده پناه گرفته اند. یهودیان خیبر دارای قلعه های

ناوبری کتاب