صفحه ۳۳۱

می کنند. اگر دیدی که آنان سوار بر شترهای خود هستند و اسبانشان را آزاد گذاشته اند، بدان که قصد رفتن به مکه را دارند، و اگر دیدی که سوار بر اسبانشان می‎باشند، بدان که قصد باز گشت و حمله به مدینه را دارند. قسم به آن کسی که جان من در دست اوست (خدا) اگر قصد بازگشت به مدینه را داشته باشند، می‎روم و با آنان می‎جنگم.

علی (ع) می‎گوید: من رفتم و آن قوم را تعقیب کردم، دیدم سوار بر شترهای خود می‎باشند و اسبهایشان را آزاد گذاشته اند، و رو به سوی مکه در حرکت اند."سیره ابن هشام ج 100/3

9- ابن سعد در کتاب طبقات خود می‎نویسد:

[قبل از شروع جنگ احد وقتی که قریش آماده جنگ می‎شدند، عباس عموی پیغمبر که جاسوس آن حضرت در میان قریش بود، وضعیت را به پیامبر گزارش داد.]

"عباس بن عبدالمطلب همه اخبار مربوط به قریش را در نامه ای نوشته و توسط سعد بن ربیع برای رسول خدا(ص) فرستاد."طبقات ابن سعد، قسم اول از جزء دوم 25/

10- در کتاب "تراتیب الادرایه" به نقل از الاستیعاب در ضمن اخبار مربوط به عباس بن عبدالمطلب عموی رسول خدا(ص) می‎نویسد:

"عباس قبل از فتح خیبر ایمان آورده بود، لکن مسلمان شدن خود را پنهان می‎داشت. او اخبار و گزارشهای مربوط به قریش را می‎نوشت و برای پیامبراسلام می‎فرستاد. رسول خدا(ص) نیز برای او نوشت: ان مقامک بمکة خیر. یعنی بهتر است تو مهاجرت نکنی و در همان مکه بمانی و مخفیانه برای ما جاسوسی کنی. [و یا: ان مقامک بمکة خبر. یعنی وجود تو در آنجا باعث باخبر شدن ما نسبت به اوضاع مکه است.]تراتیب الاداریه ج 363/1

ناوبری کتاب