صفحه ۳۳۰

قریش برخوردند، و همچنان [مخفیانه قافله ] آنان را تعقیب می‎کردند تا اینکه به نقطه ای به نام "وطاء" رسیدند.

در آنجا قریش را ترک گفته و نزد رسول خدا(ص) باز گشته و آن حضرت را از مشاهدات خود باخبر ساختند."مغازی واقدی ج 206/1 از این روایت دانسته می‎شود که قریش و اهل مکه در جنگ احد از بیراهه به سوی مدینه آمده اند تا به طور ناگهانی بر مسلمانان یورش برده و شبیخون بزنند. چون وادی عقیق در نقشه حجاز در سر راه مکه و مدینه نیست. عقیق محل احرام بستن و میقات کسانی است که می‎خواهند از عراق وارد حجاز شده و به مکه مشرف شوند. همچنین مشرکین مکه از پشت کوههای احد سربرآوردند که تقریبا در قسمت شمالی مدینه قرار دارد، در حالی که مکه در جنوب آن است. لکن تجسس های پیشاپیش حضرت رسول (ص) نقشه آنان را خنثی ساخت و مسلمین غافلگیر نشدند. (از افاضات معظم له در جلسه 270 درس فقه)

7- باز در ضمن حوادث مربوط به جنگ احد روایت شده است:

"... مسلمین وقتی که در آنجا استقرار یافتند، رسول خدا(ص) حباب بن منذر بن جموح را به داخل نیروهای دشمن فرستاد تا از وضعیت آنان کسب اطلاع کند. حباب خود را به داخل نیروهای دشمن رسانیده و همه اطلاعات لازم را به دست آورد. رسول خدا(ص) حباب را مخفیانه فرستاد و به او گفت: وقتی که از مأموریت خود برگشتی در میان جمع مسلمین به من گزارش نده، مگر اینکه حاصل و مضمون اطلاعات به دست آمده این باشد که تعداد دشمن بسیار کم است. حباب نیز وقتی که برگشت گزارش خود را در تنهائی و خلوت به پیامبر(ص) ارائه داد."همان مدرک ج 207/1

8- ابن هشام درباره نحوه پایان یافتن جنگ خندق می‎نویسد:

وقتی که قریش از محاصره مدینه دست برداشته و به سوی مکه باز گشتند، پیامبراسلام جهت کسب اطمینان کامل از تصمیم اصلی آنان، علی بن ابی طالب (ع) را به جاسوسی آنان فرستاد:

"...آنگاه پیامبر علی بن ابی طالب را به دنبال نیروهای قریش فرستاد و به او فرمود: به دنبال این قوم (قریش) برو و آنان را تعقیب کن و ببین چه تصمیمی دارند و چه کار

ناوبری کتاب