صفحه ۳۲۳

کمی دقت و تأمل در این روایت ما را به نکات بسیار جالب ذیل راهنمائی می‎کند:

2- واقدی صاحب کتاب "المغازی" درباره جنگ "بدر بزرگ" داستانی را روایت کرده است.[که آن داستان نشان دهنده این مسأله است که پیامبراسلام (ص) برای کسب اطلاع از تحرکات دشمن و به زیر کنترل درآوردن او، حتی در مواردی که صرفا جنبه اقتصادی برای دشمنان داشته است و نه نظامی، مأمورانی را برای تحقیق و تجسس می‎فرستاده است.] فشرده آن روایت از این قرار است:

ناوبری کتاب