صفحه ۳۲۰

فصل دوم: مراقبت فعالیتهای سیاسی - نظامی دولتهای بیگانه

پرواضح است که مراقبت و تحت نظر گرفتن فعالیتها و تحرکات نظامی و غیرنظامی دشمنان و بیگانگان و آگاهی یافتن به اسرار نظامی و اقتصادی آنان و کسب اطلاعات درباره توانایی ها و شمار آنان از مهم ترین اسباب غلبه و پیروزی بر دشمن است.

امروزه هنر تجسس و کسب اطلاعات از نیروها و امکانات دشمن در رأس مسائل مهم قرار گرفته است، به طوری که در دانشگاهها و مدارس عالی دانشجویانی را در این زمینه پرورش داده و متخصص بار می‎آورند؛ چرا که پیروزی و برتری یافتن به دشمنان در گرو اطلاعات و آگاهی داشتن نسبت به نیروها و امکانات آنهاست. خداوند متعال نیز ابا دارد از اینکه امور را بدون اسباب آن جاری ساخته و پدید آورد.

از ناپلئون نقل شده که می‎گفته است:

"در جنگها داشتن یک مرد هوشمند متخصص امور اطلاعات از هزار رزمنده میدان جنگ برای پیروزی مؤثرتر است."

حکومت اسلامی نیز چاره ای جز این ندارد که به این مسأله مهم و حیاتی توجه نموده و از آن طریق نظام اسلامی را تقویت کند. چنانکه شخص حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع) در جنگهای مختلف برنامه ریزی برای کسب اطلاعات از دشمن را معمول می‎داشتند.

اگر برای اثبات مشروعیت و لزوم این مسأله، ما هیچ دلیلی جز این آیه شریفه

ناوبری کتاب