صفحه ۳۱۹

باز ابویوسف در کتاب الخراج خود نوشته است:

"برخی از دانشمندان کوفه به من گفتند: علی بن ابی طالب به یکی از استانداران خود به نام کعب بن مالک نوشت: اما بعد، یک نفر را در پست خود به عنوان قائم مقام بگذار، و خودت به همراه جمعی از یارانت که دیانت و امانتداری آنها مورد وثوق باشد، برای بازرسی و سئوال از رفتار کارگزاران و مأمورین در نقاط مختلف کشور عزیمت کن، تا راجع به مسؤولین و کارگزاران دولت از مردم و کیفیت جمع آوری خراج (مالیات) و چگونگی رفتار آنان با خراج پردازان به تفتیش و بازرسی بپردازید. در این مأموریت سرزمین سواد [عراق ] را منطقه به منطقه بگردید و در بین دو رود دجله و فرات جایی بازرسی نشده باقی نماند."الخراج 118/

ناوبری کتاب