صفحه ۳۰۹

فصل اول: مراقبت کارگزاران و مأموران دولتی

[همان گونه که پیشتر نیز گفتیم ] این مسأله پنهان نمی باشد که کارگزاران و مأموران دولتی مراقبت دائم لازم دارند. مجرد تعیین وزیران، امرای و فرماندهان نظامی، کارگزاران و کارمندان اداری و مسؤولین مؤسسات و واگذاری پستها و مسؤولیتها بدانان در حسن اداره امور به گونه کاملا مطلوب عقل و شرع کفایت نمی کند، [هرچند که همه این افراد و مسؤولین نیز از اشخاص متعهد و متدین برگزیده شده باشند، و دارای شرایط عرفی و شرعی و اهلیت لازم باشند] مقتضای عقل و شرع این است که علاوه بر احراز وجود شرایط و اوصاف معتبر و اهلیت لازم در کارگزاران و مسؤولین کشوری و لشکری، یک مراقبت و نظارت پنهانی نیز بر رفتار و اعمال آنان وجود داشته باشد، تا بر حسن انجام وظیفه و نیز چگونگی برخورد و رفتار آنان با مردم و مراجعه کنندگان نظارت به عمل آید.

برای اینکه به هر حال نفس آدمی او را به سوی بدیها فرماندهی می‎کند،سوره یوسف (12)53/ و انسان همیشه در معرض خطا و نسیان می‎باشد، امکان دارد آزمندیها بر نفس او چیره شود، و نیز ضرورت مراقبت و نظارت دائمی و پنهان بر اعمال و رفتار مسؤولین از اینجا ناشی می‎شود که معمولا اقویا و قدرتمندان دچار خودشگفتی و عجب نفس گشته و شیوه خودکامگی و استبداد رأی در پیش می‎گیرند؛ و این مسأله از آثار و تبعات قدرت است؛ در نتیجه ضعفا و مستضعفین را مورد تحقیر و بی اعتنائی قرار می‎دهند، و این خلاف اهداف و مقاصد عالیه اسلام و حکومت اسلامی است.

ناوبری کتاب