صفحه ۳۰۸

2- زیر نظر گرفتن تلاشها و تحرکات نظامی دشمنان.

3- زیر نظر گرفتن تلاشها و تحرکات مخالفین نظام اسلامی، جاسوسهای بیگانگان، اهل نفاق و احزاب سری داخلی که با اسلام، حکومت اسلامی و امت مسلمان دشمن باشند.

4- کسب اخبار از اوضاع و احوال مردم و جریانات جامعه به منظور آگاهی از نیازها و کمبودهای آنان و شکایاتی که ممکن است داشته باشند. این مسأله به طور دائم باید بررسی شود که روابط و پیوندهای مردم با حکومت مرکزی به چه نحوی است. [چون اگر زمامدار مسلمین و دولت مرکزی از کمبودها، گله ها و شکایات مردم به طور واقعی آگاه نگردد، این مسائل به مرور زمان جمع شده و پیدایش کینه ها و عقده های خطرناک اجتماعی را سبب می‎گردد که ممکن است نظام اسلامی و روند عادی و جریان امور جامعه را مختل سازد.]

البته منظور ما از این تقسیمات چهارگانه این نیست که یک فرد صالح نتواند مسؤولیت اداره بیش از یکی از این شعبه ها و شاخه ها را داشته باشد، بلکه مقصود این است دانسته شود که هر یک از اینها کار ویژه ای به شمار می‎روند، و غرض و آثار جداگانه برایشان مترتب می‎گردد.

اکنون طی چند فصل مسائل مربوط به هر یک از این شاخه ها و شعبه های چهارگانه را مورد بحث و بررسی قرار می‎دهیم.

ناوبری کتاب