صفحه ۳۰۰

مورد بازرسی و مراقبت قرار بگیرد؛ زیرا دولت اسلامی که مسؤولیت نگهداری نظام جامعه مسلمین را دارد، برای انجام رسالت و مسؤولیت خود در این زمینه لازم است اخبار و آگاهی های کافی را درباره اوضاع دولتها و ملتهای بیگانه و قرارومدارها و برنامه هائی که بر ضد اسلام و مسلمین دارند به دست آورد. چنانکه باید در گردآوری اخبار و گزارشهای مربوط به تحرکات آنان و تلاشهای ایادی و جاسوسانشان و نیز توطئه های همه کفار، اهل نفاق، ستمگران و طغیانگران کوشا و جدی باشد.

باز بر دولت اسلامی است که دولتمردان بزرگ، کارمندان و مأموران دولتی و اوضاع و احوال توده های مردم و نیازمندیهای همگانی جامعه را تحت نظر و مراقبت دقیق قرار بدهد.

عقل سلیم و شرع مقدس هر دو حکم می‎کنند بر اینکه لازم است مصالح عمومی کشور و مردم بر آزادیهای فردی ترجیح داده شود. چنانکه طبق داوری عقل و شرع اهتمام به حفظ نظام مسلمین از واجبات مهم می‎باشد.

بنابراین برای اینکه مسأله گردآوری اخبار دچار آشفتگی و هرج و مرج نگردد، لازم است که این مسؤولیت [در چهارچوب قوانین اسلامی ] به یک مؤسسه و نهاد شایسته و عادلی که از همه جهات دارای صلاحیت باشد واگذار شود. این نوع مؤسسات و نهادها را در عصر ما "اداره امنیت و کسب اخبار" می‎نامند.

البته نباید از اطلاق این اصطلاح چنین تصور شود که مؤسسه و نهاد مورد نظر ما همانند همان دستگاههای خوفناک و جهنمی است که در بسیاری از کشورها برای سرکوب توده ها و ایجاد جو اختناق عمومی و مجبور ساختن مردمان به پذیرفتن سیاست طاغوتها و تسلیم شدن در برابر مستبدان جبار و سرکوبی نهضتهای عدالت خواه و نیز عقب نگهداشتن افراد از رشد عقلی، سیاسی، علمی و صنعتی به کار گرفته می‎شود؛ بلکه منظور ما مؤسسه و نهاد عالی و صالح و شایسته ای است که هدفش دفاع از حقوق و مصالح مردم و پاسداری از کیان کشور در برابر توطئه های دشمنان و شیاطین و تلاشها و تحرکات مشکوک داخلی و خارجی است.

ناوبری کتاب