صفحه ۲۹۹

بحث دوم: لزوم نهادهای خبریابی امنیتی به طور کلی

از آنچه گذشت دانسته شد که شریعت مقدس اسلام به مسأله احساس آرامش و امنیت مردم در شؤون زندگی و امور داخلی آنها ارزش و اهمیت بسیار قائل است. روی همین جهت است که حفظ حریم مردم و نگهداری اسرار آنان را واجب شمرده و تجسس از مسائل درونی زندگانی و رفتار پنهانی آنان را تحریم نموده است. [و این مطلب مقتضای اصل اولی و مفاد بسیاری از آیات و روایات است که قبلا یاد کردیم.]

[تخصیص و استثناء در اصل اولی ]:

با این حال اگر کسی بر روی مجموع آیات و روایات مربوط به این موضوع اندیشه و دقت نماید، درمی یابد که قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار، عیوب و لغزشهای شخصی و خانوادگی است که با مصالح عمومی جامعه هیچ گونه ارتباطی ندارد. اما مسائل و اموری که به مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام مسلمین وابستگی دارند، به ناچار باید [در چهارچوب قوانین و مقررات اسلامی ویژه ای ]

ناوبری کتاب