صفحه ۲۹۴

امیرالمؤمنین علی (ع) نقل کردیم آمده است که آن حضرت خطاب به مردی که در نزد او اعتراف به عمل زنا کرده بود فرمود:

"آیا کسی از شما که مرتکب این عمل زشت می‎شود نمی تواند آن را پنهان بدارد، همان گونه که خداوند این کار او را پنهان داشته است ؟!"عن اصبغ بن نباته، عن امیرالمؤمنین (ع)، انه قال لرجل اقر عنده بالزنا: "أیعجز أحدکم اذا قارف هذه السیئة أن یستر علی نفسه، کما ستر الله علیه ؟" (وسائل الشیعه ج ‏328/18، باب 16 از ابواب مقدمات حدود، حدیث 6) حضرت استاد دام ظله در ضمن درس فرموده علاوه بر آنچه که در متن آمده فرمودند: زید بن اسلم از رسول خدا(ص) نقل کرده که آن حضرت فرمود: "من اصاب من هذه القاذورات شیئا فلیستتر بستر الله، فانه من یبدلنا سیئته نقم علیه کتاب الله." موطاء مالک ج ‏169/2؛ یعنی هر کس از این نوع زشت کاری و غلطکاری ها را مرتکب شده باشد باید گناه و خطای خود را از دیگران پنهان نگه دارد، همان گونه که خداوند این کار او را پنهان ساخته است. لکن اگر کسی در نزد ما به گناه و آلودگی خود اقرار کند و اسرار خود را باز گوید، به ناچار ما مجازات و حدی را که در کتاب خدا برای این کارها مقرر شده در مورد او اقامه می‎کنیم. این حدیث را شیخ طوسی نیز در کتاب "مبسوط" در ضمن مباحث "سرقت" و "اقرار" درج کرده است. لکن منبع او همان منابع عامه است. علمای سابق ما نوعا از کتب عامه حدیث نقل می‎کردند، چنانکه برخی از مرسلات کتاب "تحف العقول" از این قبیل است. (از افاضات معظم له در جلسه 267 درس فقه)

همانند این حدیث روایت دیگری است که در مبحث تعزیرات نقل کردیم. از مجموع اینها چنین فهمیده می‎شود که این دسته از گناهان که بزهکاری شخصی و جنسی پنهانی می‎باشد از اموری هستند که شرعا تجسس درباره آنها جایز نیست، بلکه خواسته شرع مقدس پنهان داشتن آنهاست.

21- بیهقی در کتاب "سنن" با سند ویژه خود از گروهی از اصحاب پیامبر(ص) از آن حضرت نقل کرده است که رسول خدا(ص) فرمود:

"اگر زمامدار ملتی بخواهد بدگمانی های خود را دنبال کند [و بر پایه آنها تصمیم بگیرد] ملت خود را به فساد و تباهی خواهد کشانید."روی البیهقی عن النبی (ص) أنه قال: "ان الامیر اذا ابتغی الریبة فی الناس، افسدهم." (سنن بیهقی ج ‏333/8، کتاب الاشربة، باب ما جاء فی النهی عن التجسس)

"قرطبی" نیز در تفسیر خود این حدیث را از "ابو امامه" نقل کرده است.ر.ک . تفسیر قرطبی ج ‏333/16

22- باز در سنن بیهقی از رسول خدا(ص) روایت شده که فرمود:

ناوبری کتاب