صفحه ۲۹۳

"هر کس از اسرار برادر دینی خود پرده بردارد، خداوند نیز اسرار خانه او را فاش می‎سازد.""من کشف حجاب أخیه انکشف عورات بیته." (غرر و درر ج ‏371/5، حدیث 8802)

17- همچنین آن حضرت فرموده است:

"بدگمانی نسبت به دیگران کارها را تباه می‎سازد و شرارتها را برمی انگیزد.""سوء الظن یفسد الامور و یبعث علی الشرور." (غرر و درر ج ‏132/4، حدیث 5575)

18- در تفسیر "نور الثقلین" به نقل از کتاب "خصال صدوق" از طریق محمد بن مروان از امام صادق (ع) روایت نموده است که مروان گفته است: من شنیدم آن حضرت می‎فرمود:

"سه دسته هستند که در روز قیامت دچار عذاب الهی خواهند شد و [آنان را برشمرد تا اینکه فرمود:] از جمله کسی که به مکالمه دیگران گوش دهد در حالی که آنان به این کار رضایت ندارند. به گوشهای چنین کسانی در روز قیامت سرب گداخته خواهند ریخت."عن محمد بن مروان قال: سمعته یقول: "ثلاثة یعذبون یوم القیامة (الی أن قال:) و المستمع حدیث قوم و هم له کارهون یصب فی أذنیه الانک ." (نورالثقلین ج ‏93/5)

19- باز در "نور الثقلین" از طریق "عکرمه" از ابن عباس نقل کرده است که او گفت: من از پیامبرخدا(ص) شنیدم که در ضمن سخنان خود فرمود:

"هر کس به سخنان و گفتگوی دیگران گوش بسپارد در حالی که آنان رضایت ندارند، در روز قیامت به گوشهای او "آنک" یعنی سرب گداخته می‎ریزند. سفیان [توری ] گفته است: منظور از کلمه "آنک" در متن حدیث سرب است."عن عکرمه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (ص) فی حدیث له: "...و من استمع الی حدیث قوم و هم له کارهون یصب فی اذنیه الانک یوم القیامة ." قال سفیان: "الانک : الرصاص." (نور الثقلین ج ‏93/5)

20- در روایت بلندی که در بحثهای پیشین از طریق "اصبغ بن نباته" از

ناوبری کتاب