صفحه ۲۹۲

بنابراین تا آنجا که می‎توانی اسرار، لغزشها و عیوب افراد ملت را پنهان نگه دار، تا خداوند نیز عیوب و اسراری را که تو دوست داری از دیگران پوشیده بماند از تو بپوشاند."قال علی (ع) لمالک : "و لیکن ابعد رعیتک منک و اشناءهم عندک اطلبهم لمعایب الناس، فان فی الناس عیوبا الوالی أحق من سترها، فلا تکشفن عما غاب عنک منها، فانما علیک تطهیر ما ظهر لک، والله یحکم علی ما غاب عنک، فاستر العورة ما استطعت یستر الله منک ما تحب ستره من رعیتک ." (نهج البلاغه فیض الاسلام 998/، عبده ج ‏96/3، لح 429/، نامه 53)

12- در کتاب "غرر و درر" از علی (ع) نقل شده که فرمود:

"پی جویی و کنجکاوی نسبت به اسرار و امور پنهانی مردم از بدترین گناهان است.""تتبع العورات من اعظم السئوات." (غرر و درر ج ‏318/3، حدیث 4580)

13- باز آن حضرت فرموده است:

"کنجکاوی و دنبال کردن عیبهای دیگران، خود از زشت ترین عیبها و بدترین گناهان است.""تتبع العیوب من أقبح العیوب و شر السیئات." (همان مدرک، حدیث 4581)

14- باز آن حضرت فرمود:

"بدترین مردم کسانی هستند که لغزشهای دیگران را نبخشند و عیوب آنان را نپوشانند.""شر الناس من لایعفو عن الزلة و لایستر العورة ." (همان مدرک ج ‏175/4، حدیث 5735)

15- همچنین آن حضرت فرمود:

"هر کس که درباره اسرار و امور پنهانی دیگران جستجو و گفتگو کند، خداوند نیز اسرار او را برای دیگران فاش خواهد فرمود.""من بحث عن اسرار غیره أظهر الله أسراره." (همان مدرک ج ‏371/5، حدیث 8799)

16- باز علی (ع) فرمود:

ناوبری کتاب