صفحه ۲۸۶

شیخ مرتضی انصاری - قدس سره - نیز [در مقام تفسیر این آیه شریفه ] در کتاب مکاسب خود چنین فرموده است:

"خداوند مؤمن را برادر مؤمن، و آبروی او را نیز مانند گوشت تن او قرار داده، و از بین بردن آن آبرو [ از راه غیبت و افشاگری اسرار و عیوب پنهانی مؤمنین ] را نیز به منزله خوردن گوشت او معرفی فرموده است. این مسأله به خاطر این است که غیبت کردن درباره افرادی که حضور ندارند تا از خود دفاع کنند، به منزله این است که او را به صورت یک مرده فرض کرده باشند."مکاسب 40/

2- باز خداوند [در ضرورت حفظ اسرار و عیوب مردم و حرمت پخش آن ] فرموده است:

ان الذین یحبون أن تشیع الفاحشة فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخرة . [ سوره نور19/]

کسانی که پخش کردن و شهرت دادن کار بد در میان مؤمنان را دوست دارند، در این دنیا و سرای دیگر برای آنان عذابی دردناک می‎باشد.مفسران قرآن مجید با در نظر گرفتن روایتهای رسیده از ائمه معصومین (ع) گفته اند: منظور از "اشاعه فحشا" در متن آیه شریفه همانا "افشاگری عیوب و اسرار مردم و غیبت کردن" آنان است. چون که غیبت دیگران و بیان اسرار و عیوب و گناهان و لغزشهای افراد برای دیگران، عین انتشار و اشاعه فحشا است. چنانکه در مرسله ابن ابی عمیر به نقل از امام صادق (ع) نیز این آیه شریفه به همین صورت تفسیر شده است. طبق آن حدیث امام صادق (ع) فرمود: "کسی که خطاها و لغزشهای مؤمنین را با دو چشم خود ببیند و با دو گوش خود بشنود، باز نباید آنها را برای دیگران نقل و پخش نماید. چون در آن صورت از مصادیق آیه شریفه خواهد بود که می‎فرماید: ان الذین یحبون أن تشیع الفاحشة فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخرة ." (از افاضات معظم له در جلسه 266 درس فقه)

ناوبری کتاب