صفحه ۲۸۳

بحث اول: وجوب نگهداری اسرار و آبروی مسلمانان

[مقتضای اصل اولی ]:

[مسأله وجوب نگهداری آبرو و اسرار مسلمانان از جمله مسائل حیاتی است که باید همگان توجه عمیق تری نسبت به آن مبذول دارند؛ چرا که وجوب آن به ادله بدیهی وجدانی، عقلی و شرعی مستند می‎باشد. هم اکنون ادله وجوب عقلی، قرآنی و روائی آن را به ترتیب ارائه می‎دهیم و] دلیل پیش انداختن بررسی این مسأله از دیگر مسائل و مباحث این موضوع این است که [علاوه بر آیه ها و روایتهائی که در تأکید این مسأله وارد شده ] محتوای آن مطابق اصل اولی و داوری مستقل عقل است؛ زیرا همان گونه که در بخش اول [از جلد اول ] همین کتاب نیز گفته ایم [طبق داوری عقل و دلالت بدیهی وجدان ] اصل و قاعده این است که هیچ کس بر کس دیگر ولایت و سلطه نداشته باشد. در حالی که زیر نظر گرفتن پنهانی دیگران و کنکاش و جستجو کردن درباره آنان و نیز افشاگری و پخش کردن عیبها و اسرارشان نوعی تصرف و دخالت درباره دیگران به شمارمی آید. بنابراین "اصل اولی" [یعنی قاعده و قضاوت عقلی ] جایز نبودن آن را اقتضاء می‎کند.

در هر صورت از جمله وظیفه های بسیار سنگینی که دین اسلام به آن اهتمام

ناوبری کتاب